Dnes až 30% zľava na plagáty
Keď nakúpite aspoň za 39€.

www.gallerix.sk je spravovaná spoločnosťou Gallerix AB. Spoločnosť je registrovaná vo Švédsku pod číslom organizácie 556775-9393. Sídlo spoločnosti Gallerix sa nachádza v Västergatan 6D, 352 30 Växjö, Švédsko.

Gallerix poskytuje prístup k www.gallerix.sk (označovaná ako „táto webová stránka“). Všetky naše produkty a služby sú predávané v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Pred zahájením používania tejto webovej stránky si dôkladne prečítajte zmluvné podmienky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte v plnej miere s jej zmluvnými podmienkami.

 

1. Váš účet
Počas používania tejto webovej stránky nesiete zodpovednosť za držanie Vášho používateľského mena a hesla v tajnosti a za zabránenie prístupu k Vašim údajom účtu iným osobám. Ste zodpovední za všetky udalosti, ktoré sa odohrajú na Vašom účte a použitím Vášho hesla. Zaväzujete sa vykonať potrebné opatrenia na udržanie svojho hesla a informácií o svojom účte v tajnosti. Ak máte podozrenie, že niekto môže poznať alebo používať Vaše heslo, musíte nám to oznámiť.

Uistite sa, že všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, sú správne a úplné.

Spoločnosť Gallerix bude predávať len tým, ktorý sú schopný zaplatiť kreditnou kartou alebo faktúrou. Ľudia pod 18 rokov môžu vytvárať objednávky, ak to odsúhlasí rodič alebo zástupca.

Spoločnosť Gallerix si vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať vstup na túto webovú stránku, uzavrieť účet, zmazať alebo zmeniť obsah a zrušiť objednávky. Pri zrušení objednávky nebude zákazník zodpovedný za žiadne platby.

 

2. Dôvernosť
Prečítajte si našu sekciu Dôvernosť, ak chcete viac informácií o spôsobe, ktorým zabezpečujeme Vaše osobné údaje. Tu si môžete tiež prečítať zmluvné podmienky vzťahujúce sa na túto webovú stránku.

 

3. Prístup k webovej stránke
Snažíme sa udržiavať túto webovú stránku prístupnú po celý čas bez prerušenia a zabezpečovať, aby všetky prevody prebehli správne. Kvôli povahe internetu Vám nemôžeme nič garantovať. Prístup k tejto webovej stránke môže byť kedykoľvek obmedzený alebo zakázaný z dôvodu opráv, údržby alebo zavádzania nových funkcií alebo služieb. Snažíme sa vyhýbať sa alebo minimalizovať takéto prerušenia.

 

4. Povolenie prístupu na stránku
Gallerix udeľuje prístup na obmedzené súkromné používanie tejto webovej stránky. Tieto povolenia Vám nedávajú právo sťahovať obsah (s výnimkou funkcií schránky) alebo meniť časti webovej stránky bez písomného súhlasu spoločnosti Gallerix. Akýkoľvek udelený súhlas nezahŕňa maloobchodnú distribúciu alebo komerčné používanie tejto webovej stránky alebo jeho obsahu, vrátane zhromažďovania a používania produktov, popisov a cien. Táto webová stránka alebo jej časti nesmú byť nikdy rozmnožované, duplikované, kopírované, predávané, distribuované v maloobchodoch, navštevované alebo inak používané na komerčné účely bez písomného súhlasu.

 

5. Obmedzenia
Nikdy nesmiete používať žiadne rámy na skrývanie značiek, log alebo iného obsahu (vrátane obrázkov, rozloženia stránky, textu alebo informácií) pred spoločnosťou Gallerix bez písomného súhlasu. Nikdy nesmiete používať meta štítky alebo „skrytý obsah“ spolu s názvami spoločností, ochrannými známkami, názvami produktov ani značkami. Akékoľvek nepovolené používanie tejto webovej stránky ruší platnosť predchádzajúcich autorizácií, povolení a licencií udelených spoločnosťou Gallerix.

Nikdy nesmiete používať žiadne logá, značky ani obrázky podliehajúce autorským právom ani značky zobrazené na tejto webovej stránke ako súčasť odkazu bez písomnej autorizácie udelenej spoločnosťou Gallerix.

Nikdy nesmiete túto stránku používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť prerušenie, škodu, narušenie alebo zlyhanie tejto webovej stránky alebo zabrániť prístupu na túto webovú stránku.

Túto stránku nesmiete nikdy používať:

- v akomkoľvek zamýšľanom podvode, akejkoľvek kriminálnej činnosti alebo inej nelegálnej činnosti.
- na posielanie, používanie alebo opätovné používane akýchkoľvek materiálov, ktoré je neautorizované, útočné, hanlivé, odpudivé alebo zastrašujúce.
- spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, značiek, dôverných informácií alebo iné práva, alebo ktorý by mohol byť nejako škodlivý pre tretie strany.
- spôsobom prinášajúcim vírus, politické pohľady, komerčné pohľady alebo spam.
- na spôsobovanie škody, nepohodlia alebo zbytočnej úzkosti.

 

6. Práva duševného vlastníctva, právne prehlásenia a databázové práva

Celá táto stránka a všetok jej obsah (text, rozloženie, obrázky, logá, symboly a software) patrí spoločnosti Gallerix alebo našim poskytovateľom obsahu. Všetok obsah je chránený európskymi a medzinárodnými zákonmi a právami.

Softvér na tejto webovej stránke patrí spoločnosti Gallerix alebo našim poskytovateľom a je chránený európskymi a medzinárodnými zákonmi a právami.

Nikdy nesmiete sťahovať ani opätovne používať túto webovú stránku bez písomnej autorizácie od spoločnosti Gallerix. Nikdy nesmiete používať data mining, roboty ani nástroje zberu a/ani softvér na zhromažďovanie alebo používanie dôležitých častí tejto webovej stránky. Nikdy nesmiete vytvárať ani zverejňovať svoju vlastnú databázu, ktorá obsahuje časti tejto webovej stránky (vrátane našich produktov a cien).

Pre viac informácií si pozrite sekciu Právna istota nižšie.

 

7. Právna istota
www.gallerix.com a www.gallerix.sk domény sú spravované a vlastnené spoločnosťou Gallerix AB.

 

8. Zmluva so zákazníkom
Keď vytvoríte objednávku na tejto webovej stránke, bude Vám emailo poslané potvrdenie. Tento email potvrdzuje, že Vaša objednávka bola prijatá a obsahuje všetky potrebné údaje o objednávke. Vaša objednávka nám povie, že si chcete zakúpiť určitý produkt. Váš nákup je nami schválený odoslaním produktu. Pri vytváraní objednávky vznikne medzi Vami a spoločnosťou Gallerix zmluva. Spoločnosť Gallerix je právoplatným majiteľom produktu až do úplného uskutočnenia platby a prijatia platby spoločnosťou Gallerix.

Spoločnosť Gallerix má právo zadržať objednávku z dôvodu overenia bezpečnosti. Spoločnosť Gallerix súhlasí s európskymi a medzinárodnými právami a normami.

 

9. Zmeny služby alebo dodatočné podmienky
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť túto webovú stránku, jej politiky a zmluvné podmienky. Na používanie tejto webovej stránky a akúkoľvek vytvorenú objednávku sa vzťahujú zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené, a tak v danom čase platné.

 

10. Udalosti mimo našu kontrolu
Spoločnosť Gallerix nenesie zodpovednosť za oneskorenia alebo nedostatky našich záväzkov podľa týchto pravidiel, ak sú tieto oneskorenia alebo nedostatky v záväzkoch spôsobené udalosťou mimo našej kontroly. Tieto pravidlá nemajú vplyv na Vaše zákonné práva.

 

11. Limity zodpovednosti
Ak nebudete nasledovať tieto pravidlá a Gallerix nepodnikne žiadne kroky, stále máme právo nárokovať si naše práva, ak aj druhýkrát nebudete nasledovať tieto pravidlá.

 

12. Jurisdikcia a súd
Používanie tejto webovej stránky, každá vytvorená objednávka na tejto webovej stránke a jej zmluvné podmienky sú v súlade s európskymi zákonmi a sú považované za dejúce sa v Európskej únii. Súhlasíte spolu so spoločnosťou Gallerix nasledovať európske zákony a práva.

Tieto podmienky nemajú vplyv na Vaše zákonné práva.

 

© Gallerix 2021. Všetky práva vyhradené.